نرخ فروش زالو در ایران

زالو از نرم تن هایی است که در آب زندگی می کند. و به دو صورت در درمان بیماری ها عمل می کند. اول با نیش زدن و مکیدن خون فاقد اکسیژن به عمل رقیق سازی خون و تصفیه آن کمک می کند و دوم با موادی که در بزاقش دارد. باعث انعقاد خون می شود. و از طریق بزاق خود 100 نوع ماده مفید وارد بدن انسان می کند.
منبع: کرم و زالو