مجتمع مولد زالو هرودومدیسینالیس در ایران

مجتمع معاملاتی مولد زالو هرودومدیسینالیس در ایران امر خرید فروش بهترین نمونه از این موجودات را بر عهده دارد.
محیط پرورشی آبزیان عامل بسیار مهمی در پرورش این موجودات و بهداشت آن هست.اگر آبی که در آن زندگی می کنند آلوده به سموم و مواد شیمیایی باشد به هنگام استفاده توسط انسان این مواد را به صورت تقویت شده به بدن انتقال می دهند و موجب مصمومیت و یا بیماری شدید می شوند.زالو در انتقال این بیماریها سریعتر عمل می کند و این امر بصورت خودآگاهانه از طرف وی صورت نمی گیرد بلکه چون با خون سروکار دارد آلودگی را هر چه سریعتر منتقل می نماید.

منبع: کرم و زالو