قیمت مناسب زالو خرسی در کل کشور

قیمت مناسب بهترین نوع زالو خرسی که در بهترین سایت های پرورشی تولید شده اند در کل کشور یکسان سازی بها را برقرار می نماید.
محیطی که برای پرورش آبزیان در نظر گرفته می شود باید از لحاظ کاملا بهداشتی بوده و از هرگونه آلودگی پاک بلشد.زیارا آب بهترین ناقل آلینده هاست و چندین برابر سرت بستر از سایر مواد است.
به همین دلیل می تواند بیماری را به شیلات منتقل نماید.زالو موجودیست که بعد از پروش مستقیم با خون انسان سروکار دارد که می تواند بیماریهای مهلکی را به بدن انتقال بدهد.
برای همین امر باید بداشتی که در محیط پرورشی این جاندار وجود دارد همیشگی باشد و به هیچ عنوان میکرب ها به آن دسترسی نداشته باشند.

منبع: کرم و زالو