فروش انواع زالو مولد

فروش انواع زالو طبی مولد به چه صورت می باشد؟ و این زالو ها را چگونه و توسط چه کسانی می توان تهیه و خریداری نمود؟
زالوی طبی مولد در واقع دارای کمربند تناسلی می باشد که باید حداقل تا دو سال با تغذیه درست و اصولی تحت کنترل قرار بگیرد و به زالوی مولد تبدیل شود. فروش انواع زالو بزرگ مولد توسط یک تیم پزشکی حرفه ای در حال اجرا می باشد که کاملا روی اصول و بهداشتی زالو را به زالوی مولد می رسانند و آماده ی فروش قرار می دهند.