فروش انواع زالو برای درمان

تعداد و مکان چشم‌ها برای تشخیص گونه‌های زالو ضروری هستند.
مثل دیگر حلقوی‌تباران زالو حیوانی بندبند است، اما بی‌شباهت به دیگر حلقوی‌تباران هیچ ارتباطی بین تقسیم‌بندی سطح خارجی بدن یک زالو و اندام‌های داخلی‌اش وجود ندارد سطح بدن حیوان می‌تواند به ۱۰۲ حلقه تقسیم شود.
درحالی که ساختار داخلی‌اش به ۳۲ بخش تقسیم شده است. از ۳۲ بخش داخلی بدن، ۴ تای جلویی اختصاص به قسمت سر دارد، که شامل مغز قدامی و یک مکنده است. بعد از سر ۲۱ بند بعدی، بخش میانی بدن متشکل از ۲۱ غدهٔ عصبی، دو اندام تناسلی، و ۹ جفت بیضه است.
سرانجام۷بند آخر ترکیب شده‌اند تا دم و مغز خلفی جانور را تشکیل بدهند.

منبع: کرم و زالو