خواص درمانی بزاق زالو

بزاق زالو درصد زیاد خواص درمانی زالوی طبی را به خود اختصاص داده و از این طریف به درمان بسیاری از بیماران کمک میکند.
برای اینکه زالو بتواند کار درمانی خود را اغاز کند لازمه ان چسبیدن به بدن میزبان است.
مهم ترین عاملی که بتواند در چسبیدن زالو موثر است خون می باشد.
برای اینکه بتوان زالو بزرگ را تحریک به چسبیدن کرد، یکی از راههای ان این است که در وضعی که قرار است زالو قرار داده شود اب داغ استفاده شود چرا که اب داغ در بلند کردن خون تاثیر داشته و این خود جلب کننده زالو می باشد.
در مورد مناظق که دارای پوست کلفت می باشند اب داع ناحیه را نرم کردن و چسبیدن را اسان می کند. از این رو با چسبیدن زالو آب شیرین می توان از خواص درمانی ان در نتیجه خونخواری و تزریق مواد بزاقی ان بهره مند شد.

منبع: کرم و زالو