تولید کننده زالو طبی سبز

آیا تعداد تولید کننده زالو طبی سبز در کشور کفایت حجم بالای تقاضای مردم را می کند؟ برای ایجاد تولید کنندگان زالو چه فکری باید کرد؟
تولید کننده زالو طبی سبز در کشور با توجه به حجم تقاضایی که مصرف کنندگان آن دارند بسیار کم و معدود می باشد. و بیشتر زالوی طبی سبز مورد نیاز به صورت غیر قانونی وارد بازار ایران می شود که شاید کاملا هم سالم و استریل شده نباشند. لذا تولید کننده زالو طبی سبز به حمایت همه جانبه مسئولان احتیاج دارد که بتواند با خود کفایی نیاز مصرف کنندگان زالو در کشور را تامین کند.